از امروز در سایت عکس‌پرینت

تقویم اختصاصی سال ۹۶ در عکس‌پرینت

بیشتر از ۱۵۰ نسخه بیشتر از ۵۰۰ نسخه بیشتر از ۱۰۰۰ نسخه بیشتر از ۲۰۰۰ نسخه بیشتر از ۳۰۰۰ نسخه بیشتر از ۵۰۰۰ نسخه

تقویم رومیزی نفیس

(پایه سخت نفیس)

69000 36000 26900 23500 19900 18700

تقویم رومیزی کاغذی

(پایه مقوایی)

66000 33600 26100 19000 17300 15900
قیمت ها به تومان می باشند

* تقویم های نفیس با پایه سخت تولید می شوند این پایه دارای پوشش سلفون بوده و در داخل آن از مقوای ضخیم استفاده شده است.

* تقویم های کاغذی دارای پایه مقوای ۳۰۰ گرمی سفید می باشند.

* زمان تولید تقویم های نفیس ۱۵ روز کاری و کاغذی ۱۰ روز کاری می باشد.

* با توجه به بخشنامه جدید وزارت ارشاد در مورد اخذ مجوز پیش از چاپ تقویم، توجه داشته باشید اخذ مجوز توسط ارشاد حداکثر ۱۰ روز زمان می برد.

بیشتر از ۱۵۰ نسخه بیشتر از ۵۰۰ نسخه بیشتر از ۱۰۰۰ نسخه بیشتر از ۲۰۰۰ نسخه بیشتر از ۳۰۰۰ نسخه بیشتر از ۵۰۰۰ نسخه
تقویم فصلی دیواری 49500 25500 20100 17400 16600 14700
قیمت ها به تومان می باشند
* در تولید تقویم های دیواری فصلی از کاغذ ۲۵۰ گرمی گلاسه استفاده می شود
* زمان تولید تقویم دیواری فصلی ۱۰ روز کاری می باشد
* با توجه به بخشنامه جدید وزارت ارشاد در مورد اخذ مجوز پیش از چاپ تقویم، توجه داشته باشید اخذ مجوز توسط ارشاد حداکثر ۱۰ روز زمان می برد
بیشتر از ۱۵۰ نسخه بیشتر از ۵۰۰ نسخه بیشتر از ۱۰۰۰ نسخه بیشتر از ۲۰۰۰ نسخه بیشتر از ۳۰۰۰ نسخه بیشتر از ۵۰۰۰ نسخه
تقویم پوستری تک برگ 9900 5400 3800 3150 2900 2650
قیمت ها به تومان می باشند.
×
×
×
×